Artes Gráficas

M01

Tractament de textos.

M02

Tractament d'imatge en mapa de bits

M03

Imposició i obtenció digital de la forma impressora

M04

Impressió digital

M05

Compaginació

M06

Il·lustració vectorial

M07

Identificació de materials en preimpressió

M08

Realització de publicacions electròniques

M09

Formació i orientació laboral

M10

Empresa i iniciativa emprenedora

M11

Anglés tècnic

M12

Síntesi

M13

Formació en centres de treball